Dinsdag 6 december, 20.00 uur bij Bossem

Aanwezig: Herman Hofsté, John Groeneveld, Raymond Niehof, André Groener, Hans Groeneveld, Edwin Henssen, Gerrit Pikkemaat, Ivo Koehorst, Edo van Bree, Michael Geerdink, Martijn Roelofs, Joost Oortman, Paul Zwiep, Marcel Nolten, Dennis Rerink en Annette van Gaalen

M.K.A.: Rogier van Benthem, Marcel Krabbe, Robin Groeneveld, Miranda Brunninkhuis, Eric Hofste, Daniel Niehof, Louise Bruggeman, Suzan Scholte in ’t Hof, Ferenc van Damme en Jos van Olffen

 

Opening door Herman, nieuwe voorzitter buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp

Inleiding Mijn LB 2030 door Annette

Toelichting vertrekpunt en doel

Proces ‘Mijn Lattrop-Breklenkamp 2030’ zijn we begin van dit jaar mee gestart. Rol overheid versus samenleving verandert. Willen we Lattrop-Breklenkamp levendig houden, dan zijn we als bewoners zelf aan zet. Overheid faciliteert/ondersteunt waar mogelijk, maar initieert alleen op basisniveau. Opzet van deze avond:

 • Uiteengaan in groepjes om te brainstormen over 3 vragen:
  1. Lattrop-Breklenkamp 2030 mindmap: Wat is dat? Wat willen we?
  2. Hoe ziet het proces eruit? Wat/wie hebben we daarbij nodig?
  3. Kunnen we een hulpvraag of –vragen neerleggen bij het team ‘experimenteel besturen’ van de provincie Overijssel?
 • Samenkomen en uitkomsten bespreken

 

Ad. 1 Wensen uit brainstorm => blik op 2030:

 • Inwoneraantal stabiel of groeiende. Gezonde mix tussen jong en oud;
 • Goede basisfaciliteiten dorp (ook voor ouderen) en actief verenigingsleven (m.n. belangrijk om jeugd te behouden/te trekken);
 • Buitengebied: kleinschalige bedrijvigheid vrijer om het platteland vitaal te houden (agrarische sector veranderd sterk). Goede balans tussen landbouw versus nieuwe bewoners;
 • Basisschool behouden als basisfaciliteit en grote sociale binder;
 • Goede werkgelegenheid en bereikbaarheid behouden (woon/werkverkeer aantrekkelijk);
 • Gevarieerde (flexibele) woningbouw: starterswoningen, ruilwoningen, huurwoningen, appartementen gericht op alleenstaanden en ouderen (1 en 2 persoons) => Duplex?;
 • Dorpsplein, beleving rondom de kerk (water is een kans).

 

Ad. 2 Hoe daar te komen?

 • Communicatie (zichtbaarheid) via website/facebook en Noaberproat;
 • Bereikbaarheid: carpoolen, auto beschikbaar stellen, regiotaxi/buurtbus;
 • Enquête online naar hulpvraag / ideeën aandragen richting gemeente;
 • Bouwbeleid buitengebied aanpassen (meerdere generaties, woonerven e.d.);
 • Mantelzorg beter inbedden in beleid;
 • (Financiële) ondersteuning starterswoningen (door provincie);
 • Stimuleren startende ondernemers;
 • Dorpscoöperatie oprichten voor sociaal vastgoed.

 

Ad. 3 Vraagstukken

 • Ambtelijke ondersteuning in geld, tijd en expertise bij opzetten dorpscoöperatie en centrumplan ‘dorpsplein’;
 • Proces ‘Mijn LB 2030’ hoe krijgen we dat breed gedragen; hoe betrekken we iedereen erbij en maken we hen de noodzaak duidelijk?
 • Hoe betrekken we de jeugd? En inventariseren we hun wensen en behoeften?
 • Basisschool als belangrijke sociale binder => Hoeveel geld per leerling van kleinere school is er op wettelijke basis beschikbaar? Houd Konot zich daaraan?
 • Gemeente: welwillendheid is er zeker. Procesgelden zijn er niet; ambtelijke ondersteuning op dit moment beperkt. Knelpunt: hoe komen dergelijke processen van de grond op basis van vrijwilligers?